ตำแหน่งงานว่าง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

ตำแหน่งงาน

Qualification

 • Age 22-25 years
 • Bachelor of Engineering in Electrical field
 • Preferable skills in using AutoCad, PLC including circuit analysis
 • Good command of English, TOEIC 550+

Job description

 • Design product testing to detect abnormal case
 • Prepare new model testing
 • Improve manufacturing process for switch box assembly
 • Troubleshoot machine/process problem
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification:

 • Male, Age 22-26 up.
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources, Law, Political Science or related fields
 • Minimum 0-4  years of experience in employee relations field; background in manufacturing will be advantage.
 • Good knowledge in labour law and other concerned law, rules and regulations
 • Able to build strong relationship with employees
 • Good English communication skills. (Have TOEIC Score 500 will be advantage)
 • Able to work well with under high pressure within limited timeline
 • Excellent communication, problem solving, presentation and interpersonal skills
 • Analytical skill with an open-mind and can do attitude

Role & Responsibilities:

 • Provide recommendations or practice that is aligned with company's policy and labour law.
 • Communicate and implement company policy.
 • Communicate and implement work regulations.
 • Create and handle employee relation activities.
 • Provides employees services activities in areas of transportation, canteen and so on.
 • Consult and advise to employees regarding to company regulations.
 • Perform other relate duties as required
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

• Male/Female, age 22 - 23 years

• Bachelor’s degree in Mechanical Engineering with GPA 2.80 Up.

• Able to work under pressure, good team player and good coordination skills.

• Presentation skills, interpersonal skills and service minded.

• Good command of English both written and spoken. (TOEIC 550+)

• Good computer proficiency.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

CAE R&D (Engineer / Senior Engineer)

Qualifications:

 • Male/Female, age 22 - 35 years.
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering or any related field.
 • At least 2 years’ experience in the mechanical simulation such as Piping Stress & Vibration, Computational Fluid Dynamics (CFD), Acoustic, or Drop Impact is an advantage.
 • Experience with Computer Aided Engineering (CAE) tools such as FEMAP, Ansys Workbench, Ansys Fluent, LS-DYNA, STAR CCM+, Hyper Mesh, etc.
 • Basic understanding of Computer Aided Design (CAD) is sufficient such as NX, Solid Edge, Solid Works, etc.
 • Experience in Air-Conditioners is an advantage.
 • Good communication and presentation skill.
 • Good command of English both written and spoken (TOEIC Score 550+).
 • Good computer proficiency.

     Role and Responsibilities:

 • Responsible to analyse the piping design by using Finite Element Analysis (FEA) in order to confirm the product feasibility and strength performance.  
 • Create the FEA base models and perform modal analysis & dynamic response analysis on piping design to meet the structural target.
 • Provide the optimal piping design to achieve the strength target.
 • Perform CFD to determine air flow and temperature distribution.
 • Validate the accuracy of simulation models by comparing with the actual testing result.
 • Improve the FEA base models to accord with the several of products in order to reduce model build time & increase model accuracy.

  

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, age 22 - 30 years 
 • Bachelor’s degree in Engineering majored in Electronics or Electrical fields
 • Have knowledge and experience in Airconditioning, PCB, Compressor
 • Preferable knowledge about quality control
 • Preferable skill of using oscilloscope, multimeter and current meter
 • Good English skill (TOEIC 550+)
 • Good computer proficiency
 • Good communication and presentation skill

Role and responsibilities:

 • Do basic investigate for electric parts failure
 • Find the possible cause of each problem and prove by simulation test
 • Cooperate concerned groups to investigate electric parts failure
 • Investigate parts failure with supplier to find the cause of problem and create improvement
 • Follow up the improvement and countermeasure of supplier
 • Audit supplier process (New supplier, Continuous supplier)
 • Establish and proceed project to reduce failure parts from supplier
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Male or Female, Age 23-30 years
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or related fields
 • 0-2 years of experience about account payable and receivable functions
 • Communitive English (TOEIC 550+)

Job description

 • Process account payable and receivable, depending on role
 • Handle account inquiries from internal and external sources
 • Utilize database software to organize financial account information

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification:

 • Age between 25 - 40 years
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or related fields
 • 1-5 years-experience in accounting and tax
 • 1-2 years-ecperience in working with Japanese management
 • Fluency in Japanese: JLPT N1 or N2
 • Fluency in English: TOEIC 550+
 • Good computer proficiency
 • Excellent verbal and written skill in TH/JP/EN

Role and responsibilities:

 • Support Japanese management
 • Interpretation and translation (TH-JP-EN) vice versa
 • Coordinate with concerned department to support Japanese management’s task
 • Strengthen more tax and accounting knowledge
 • Increase efficiency reporting to top management
 • Other tasks assigned by Japanese management

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Male/Female, Age between 22- 30 years. 
 • Bachelor’s degree in  Computer Engineering, Computer Science, Electronic Engineering, Electrical Engineering or any related field
 • At least 1 year experience in the field of IoT or Network system  
 • Have experience and understand in IoT & Network system, components specification, and communication protocol
 • Understand in Product software programing (C or C# language programing) and also Smart phone application software programing (Java for Android and Objective-C for iOS)
 • Have knowledge and experience about Cloud computing system and implementation
 • Good communication and Presentation skills 
 • Good command of English both written and spoken (TOEIC 550 +)
 • Good computer proficiency

Role and responsibilities:

 •  Design and develop PCB software and remote control
 • Cooperate for future air-conditioning products 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • —Age 21-25 years —
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Good communitive English (TOEIC 550+)

Job description

 • —Coordinate and support the production workflow
 • Prepare and document the production materials
 • Perform the dialy oepration the production department

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 22-25 years
 • Bachelor of Engineering in Mechanical, Electrical, Industrial or related fileds.
 • Good command of English (TOEIC 550+)
 • Good computer proficiency

Job description

 • Define and work out how the products will be manufactured and/or assembled on the production line including design of packaging, ensuring the right quantity of components/products are delivered and aligned to support the speed of production line
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 22-25 years
 • Bachelor of Engineering in Mechanical
 • 0-5 years-experience in air-conditioning, PCB, COmpressor, including qualifty control tasks
 • Good command of English (TOEIC 550+)
 • Good computer proficiency, AutoCad 3D, Microsoft Office

Job description

 • Design and develop the commecial air conditioning products
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 30-35 years
 • Bachelor of Engineering in Mechanical, Electrical or Electronics
 • 8-10 years-experience in oepration and management role for product evaluation and testing
 • Good command of English (TOEIC 550+)
 • Good computer proficiency, Statistics software, Microsoft office

Job description

 • Manage and control the activities related to laboratory work based on ISO9001 and ISO/IEC17025
 • Develop internal test method and techniques for testing according to IEC, EN, ISO standards and support product development
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 19-30 years
 • Diploma in Mechanical, Electrical, manufacturing, Metal welder, Factory Mechanic, Industrial Technology or related fileds
 • Preferable knowledge about AutoCad and SolidWork
 • Good computer proficiency

Job description

 • Strengthen any tasks related to kaizen and innovation structure
 • Perform equipment setup, operation, equipment adjustments and minor preventive maintenance tasks to meet all standards for safety, quality and efficiency
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualifications:

 • Age between 25-35 years. 
 • Bachelor of Engineering in Electronics or Electrical fields
 • 3-7 year-experience in the field of PCB Design
 • Use PCV CAD Program for PCB design
 • Good command of English both written and spoken (TOEIC 550 +)

Role and responsibilities:

 •  Design for hardware of PCB used in air-conditioning products
 • Design PCB pattern and layout
 • Electronic parts selection and evaluation
 • Circuit parameter design (filter circuit, switching power supply circuit, PFC circuit, MCU circuit, inverter circuit, etc.)
 • PCB testing (Performance and reliability)
 • EMC testing amd EMC problem countermeasure 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 30-40 years
 • Bachelor of Engineering or higher in Electrical or Eletronics fields
 • Good computer proficiency (Microsoft office, Circuit simulator)
 • Preferable skills of reading circuit diagram, electronics part specification and data sheet
 • Have experience about circuit design, PCB design, PCB test, electric & electronics parts selection

Job description

 • Support product development project that meet new customer needs, improve efficiency, reduce cost or improve quality or reliability and follow the required product development process and standard
 • Work with concerned product designer to develop product specifications and coordinate product development schedule
 • Train engineer and technician about circuit design, PCB design, problem analysis including test procedure

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

Qualification

 • Age 22-25 years
 • Bachelor's degree in Engineering of Electrical, Mechanical, Industrial or related fields
 • Preferable skills in programming and drawing including CAD program
 • 0-3 year-experience in production engineering task
 • Good command of English, TOEIC 550+

Job description

 • Process preparation to support new model, line capacity and productivity
 • Analyze and fix problem concerned with process preparing for assembly line
 • Plan and follow project assignments to achieve the target

กลุ่มบริหารงานบุคคล
+66-38-46-9700 และ +66-38-21-3032 ต่อ 293 และ 295
recruit@dit.daikin.co.jp

สวัสดิการสำหรับพนักงาน

เพื่อตอบแทนและดูแลพนักงาน รวมถึงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง บริษัทไดกิ้น ได้จัดให้มีสวัสดิการที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีล่วงเวลา (OT)
 • เบี้ยขยัน
 • เงินกู้ยืม
สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ห้องพยาบาล มีแพทย์และพยาบาลประจำ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อาหารฟรี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทมานาน
สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

สวัสดิการด้านกิจกรรมและสันทนาการ

 • กิจกรรมท่องเที่ยวบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมเที่ยวครอบครัว
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เช่น ฟุตบอล, แบดมินตัน, เซปัคตระกร้อ, บาสเก็ตบอล เป็นต้น
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับภายนอก
 • ชมรมอื่นๆ ที่พนักงานจัดตั้งขึ้นมา เช่น ชมรมหมากกระดาน, ชมรมพุทธศาสนา, ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องและวัตถุโบราณ เป็นต้น
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น กิจกรรมปลูกป่า, กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด เป็นต้น

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ
กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง
โทรศัพท์ : +66-3846-9700
+66-3821-3032 ต่อ 293 และ 295
Fax. : +66-3821-3042