DAIKIN รู้จักไดกิ้น มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 20 กว่าปีแล้ว ซึ่งก็ได้รับมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานต่างๆมากมาย

กุมภาพันธ์ 2535 มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยจากญี่ปุ่น
กุมภาพันธ์ 2535 มาตรฐานอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น (JIS)
พฤศจิกายน 2539 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9002)
พฤศจิกายน 2541 มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001)
กันยายน 2545 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2000)
ธันวาคม 2545 มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S18001)
สิงหาคม 2549 มาตรฐานรับรองว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC17025:2005)
กุมภาพันธ์ 2550 มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISO27001)
     

 

 daikin logo small บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
700/11 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.57
ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3821-3032 โทรสาร 0-3821-3047-8
อีเมล์: info@dit.daikin.co.jp
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533016278