DAIKIN รู้จักไดกิ้น มาตรฐานการรับรอง
map-th
call-center2-th

มาตรฐานการรับรอง

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 20 กว่าปีแล้ว ซึ่งก็ได้รับมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานต่างๆมากมาย

กุมภาพันธ์ 2535 มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยจากญี่ปุ่น
กุมภาพันธ์ 2535 มาตรฐานอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น (JIS)
พฤศจิกายน 2539 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9002)
พฤศจิกายน 2541 มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001)
กันยายน 2545 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2000)
ธันวาคม 2545 มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S18001)
สิงหาคม 2549 มาตรฐานรับรองว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC17025:2005)
กุมภาพันธ์ 2550 มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISO27001)
     

 

 daikin logo small บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
700/11 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.57
ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3821-3032 โทรสาร 0-3821-3047-8
อีเมล์: info@dit.daikin.co.jp
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533016278