วิสัยทัศน์และนโยบาย (VISION & POLICY)

ความสะดวกสบายของลูกค้า...คือพื้นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรมของไดกิ้น

ที่บริษัทไดกิ้นฯ เราใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการควบคุมสภาพอากาศ เพื่อสร้างสรรค์ความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน นโยบายการทำงานของบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย ) จำกัด เป็นการบริหารงานแบบครบวงจร โดยมีการวางแผนและดำเนินงานเองทั้งหมด นับตั้งแต่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การตลาด ตลอดการจัดส่งให้แก่ลูกค้า เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ประเภทโรตารี ไปจนถึงเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับการพาณิชย์ทุกรูปแบบ ความเย็นสบายเหล่านี้ล้วนอยู่ภายใต้ปณิธานของไดกิ้น เพื่อให้ทุกชีวิตในสังคมได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

กว่า 2 ทศวรรษแล้วที่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นฐานการผลิตที่สำคัญทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของกำลังการผลิต ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น และคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มอบให้เราอย่างต่อเนื่อง

26 ปีแห่งการสร้างสรรค์ คือ มาตรฐานชั้นเยี่ยมที่เราภาคภูมิใจ

ตลอด 26 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและทันสมัย จนได้รับการยอมรับในระดับโลก ว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นจากการใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงการพัฒนาโรงงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน เพื่ออนาคตของประเทศไทย และเพื่อโลกของเรา

“การพัฒนาบุคลากร คือ เป้าหมายที่สำคัญของเรา”

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด เพื่อให้พนักงานมีความรู้ เกิดทักษะ และความชำนาญในทุกๆด้าน จนถึงวันนี้… บุคลากรทุกคนจึงมีความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี

“การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต”

ไดกิ้นกรุ๊ป มีระบบการผลิตที่เรียกว่า PDS (Production of Daikin System) ซึ่ง DIT ได้นำมาเป็นพื้นฐานในการทำงานของทุกคนในองค์กร โดยระบบจะเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานที่ทำงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดและพัฒนาปรับปรุง เพื่อกำจัดความสูญเปล่าให้เป็นศูนย์ มีความยืดหยุ่นที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ มีสายการผลิตที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นแบบสายพาน (Conveyer System) แบบเซลล์การผลิต (Cell System) และการผลิตแบบผสมผสาน (Mix Production) เพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการเพิ่มผลผลิตในปี พ.ศ. 2549 และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ การเป็นบริษัทชั้นนำในการประกอบธุรกิจเครื่องปรับอากาศ  ดูเพิ่มเติม

“มุ่งมั่นเพื่อเป็นฐานการผลิตอันดับ1 ของโลก บนพื้นฐานความเชื่อมั่นของลูกค้าและพนักงาน”

ไดกิ้นไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์คุณภาพให้กับเครื่องปรับอากาศ เพราะต้องการมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกท่าน เราต้องการให้โรงงานเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับคนไทยทุกคน เราต้องการให้สภาพแวดล้อมภายในโรงงานมีบรรยากาศที่ดี ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจกับพนักงานทุกคน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายและมีกิจกรรมหลายด้าน ดังนี้คือ
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
โรงงานสีขาว

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

"พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี"
เรามุ่งมั่นในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดมา โดยได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนาสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯมุ่งมั่นในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความริเริ่มใหม่ๆในฐานะที่เป็นฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าหลักในกลุ่มบริษัทไดกิ้น บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยมีระบบการเฝ้าติดตามการใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยะทุกประเภทในโรงงานจะถูกนำมาจัดการภายใต้ระบบการจัดการด้วย 4R Reduce,Reuse,Recycle และ Recovery
ส่งผลให้บริษัทได้รับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
รางวัลอุตสหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ 2547

ด้านการพัฒนาคุณภาพ

"คุณภาพทุกขั้นตอนการทำงาน คือคุณภาพที่บริษัทฯ พิถีพิถัน"
เราพยายามเปลี่ยนแปลงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต โดยระบบงานที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่
- ระบบการประเมินงานและการตรวจสอบ 3 ขั้นตอน (Feed Back) ประเมินข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์จากลูกค้า > ประเมินคุณภาพจากฝ่ายผลิต > ประเมินคุณภาพจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
- กิจกรรม 3 ไม่ (3 No Activity) (ไม่รับของเสีย - ไม่ทำของเสีย - ไม่ส่งของเสีย) นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพหลากหลายกระบวนการ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานออกไปสู่ตลาดโดยเด็ดขาด
รางวัลอุตสหกรรมดีเด่นประเภทบริหารงานคุณภาพ พ.ศ 2548

การพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

"ทำงานกันเป็นทีม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความผิดพลาด"
เราร่วมกันสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานจะทำงานได้อย่างมั่นใจภายใต้คำขวัญที่ว่า "ปลอดภัยไว้ก่อน" พนักงานทุกคนจะตระหนักในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย "กิจกรรม KYT" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาอุปกรณ์ หรือวิธีการที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้พนักงานทุกคนมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยภายในโรงงาน และด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลด้านความปลอดภัย บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัทไดกิ้นที่ได้รับรางวัลมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S18001)
JQA-OH0031

การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

"สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยของข้อมูล"
เราตระหนักถึงความไว้วางใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน อาทิเช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคนในชุมชน ดังนั้นเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ และการบริการที่เป็นเลิศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย การถูกลักขโมย และการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัทไดกิ้นที่ได้รับรางวัลมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล (ISO27001) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การควบคุมความลับทางการค้า การควบคุมการเข้าออกพื้นที่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านจิตสำนึกของความปลอดภัยของข้อมูล การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงาน และการติดต่อสื่อสาร รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆด้วย
JQA-IM0431

โรงงานสีขาว

“ไดกิ้น ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความห่วงใยต่อพนักงานและสังคมโดยรอบ และพยายามที่จะดูแลให้พนักงาน และสังคมโดยรอบห่างไกลจากปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด โดยมีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมให้ความรู้ และติดตามเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลโรงงานสีขาวจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี