NEWS RELEASES

ภายใต้นโยบายการควบคุมการส่งออกสินค้าของกลุ่มบริษัทไดกิ้น ที่กำหนดให้บริษัทในเครือจะต้องไม่ดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่ขัดแย้ง ...
สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ผู้มาติดต่อ คู่ค้าและผู้แทน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม...
สำหรับพนักงานบริษัท  พนักงานตามสัญญาจ้างเหมาแรงงาน ผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานบริษัท และนักศึกษาฝึกงาน ..
 
แท็ก