NEWS RELEASES

สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ผู้มาติดต่อ คู่ค้าและผู้แทน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม...
สำหรับพนักงานบริษัท  พนักงานตามสัญญาจ้างเหมาแรงงาน ผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานบริษัท และนักศึกษาฝึกงาน ..
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดยบริษัทฯ
 
แท็ก