ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภัยของข้อมูล
การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์
ไดกิ้นมีส่วนในการกำหนดค่านิยมแก่สังคมอย่างไร
เรามีส่วนในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีต่อสุขภาพและสะดวกสบาย ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการดำเนินกิจธุรกิจของเรา
-
การป้องกันมลพิษทางอากาศและปกป้องสุขภาพ
-
อากาศแสนสบายนำมาซึ่งอัตราผลผลิตที่มากกว่าสุขภาพที่ดีขึ้น
-
ประหยัดพลังงานด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยพัฒนาสารทำความเย็นซึ่งมีผลกระทบต่อการเกิดสภาวะโลกร้อนต่ำ
เรากำลังสร้างค่านิยมใหม่ที่นำมาซึ่งการแก้ปัญหาและตระหนักถึงการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านธุรกิจของเรา
การเตรียมการสร้างคุณประโยชน์เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
การสร้างคุณประโยชน์แบบใหม่ที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาสังคม
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
การเติบโตอย่างยั่งยืนตามความต้องการของสังคม
สร้างค่านิยมรักษ์โลก
เราตอบสนองความต้องการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่เพิ่มขึ้น ในแง่มุมต่างๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ความก้าวหน้า ทางเศรษฐกิจ
โดยใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและใช้สารทำความเย็นซึ่งมี ผลกระทบต่ออาจเกิดภาวะโลกร้อนต่ำในวงกว้างไปพร้อมๆ กัน เราจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และป้องกันผลกระทบ ที่อาจเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อน ป้องกันผลกระทบที่อาจเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อน
สร้างค่านิยมชีวิตคนเมือง
เราสร้างพื้นที่ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ด้วยการบริหารจัดการ ข่ายเครื่องปรับอากาศทั่วเมือง เช่นอาคารปลอดการใช้พลังงาน ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยสมดุลพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ เราจะช่วยสร้างเมืองที่สะดวกสบายและประหยัดพลังงาน
สร้างค่านิยมเพื่อสุขภาพและความสะดวกสบาย
เรามีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณสารเคมีอันตรายในชั้นบรรยากาศ เพื่อนำไปสู่ทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เรายังมีส่วนร่วมในการจัดการด้านอาหารและยา โดยช่วยสร้างเครื่องมือกักเก็บความเย็นที่มีประสิทธิภาพ