แบบฟอร์มสมัครงาน

ข้อมูลด้านล่างมีประโยชน์ต่อ HR ในการคัดเลือกผู้สัมภาษณ์

สมัครตำแหน่ง :
เงินเดือนที่คาดหวัง :
บาท
แนบรูปถ่าย :
Browse
(jpg, png) ขนาดไฟล์แนบไม่เกิน 600 Kb
แนบประวัติส่วนตัว :
Browse
(docx, doc, xlsx, xls, pdf, zip) ขนาดไฟล์แนบไม่เกิน 2 Mb
คุณสามารถเริ่มงานใหม่ได้เมื่อใด*
ชื่อ - นามสกุล (ไทย)*
-
ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ)*
-
เพศ*
วัน / เดือน / ปี เกิด*
เลขที่บัตรประชาชน
เลขที่หนังสือเดินทาง
*
ส่วนสูง*
น้ำหนัก*
สัญชาติ*
อื่นๆ โปรดระบุ
ศาสนา*
อื่นๆ โปรดระบุ
สถานภาพ*
ชื่อ - นามสกุล คู่สมรส
-
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรติดต่อ
อายุ
อาชีพ
จำนวนบุตร
ประเทศที่อยู่อาศัย*
ที่อยู่*
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ประเภทเบอร์ *
เบอร์โทรศัพท์สำรอง
ประเภทเบอร์
อีเมล*
อีเมลนี้จะเป็นอีเมลที่บริษัทติดต่อคุณเพื่อเรียกสัมภาษณ์
อีเมลสำรอง
Line ID
@
Skype
Facebook
ชื่อ - นามสกุล บิดา
-
อายุ
อาชีพ
สถานะ
ชื่อ - นามสกุล มารดา
-
อายุ
อาชีพ
สถานะ
จำนวนพี่น้อง (รวมถึงคุณ)
คนดังนี้ และคุณเป็นคนที่
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ อาชีพ เบอร์โทร
+ เพิ่มข้อมูล
โปรดระบุหากมีความพิการทางร่างกาย,ความบกพร่องของร่างกายหรือโรคเรื้อรัง เช่น การมองเห็น การได้ยิน การพูด ตาบอดสี หัวใจ
ความเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุร้ายแรง ถ้ามีโปรดระบุ
ระดับการศึกษา *
อื่นๆ โปรดระบุ
ประเทศ *
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย*
อื่นๆ โปรดระบุ
คะแนนเฉลี่ย (GPA)*
จากคะแนนเต็ม*
อื่นๆ โปรดระบุ
คณะ*
อื่นๆ โปรดระบุ
สาขา*
ปี ที่จบการศึกษา*
โปรดระบุปีที่ท่านจบการศึกษา,เสร็จสิ้นการสอบ, ส่งวิทยานิพนธ์ตัวสุดท้ายหรือปีที่คาดว่าจะจบ
เกียรตินิยม, รางวัล, ความสำเร็จ
ข้อมูลที่เพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา เช่น รางวัล, เกียรตินิยม หรือ ความสำเร็จพิเศษ
+ เพิ่มข้อมูล
ปี หลักสูตร สถาบัน สถานที่ ระยะเวลา
+ เพิ่มข้อมูล
ชื่อบริษัท
ตำแหน่ง
ประเทศ
จังหวัด/รัฐ
เงินเดือน
 
 
ประเภทของธุริกิจ (เลือกได้ไม่เกิน 3)
เดือน/ปี เริ่มทำงาน
เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการทำงาน
ความรับผิดชอบ
สาเหตุที่ลาออก
+ เพิ่มข้อมูล
ภาษา
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ผลการทดสอบภาษา
อื่นๆ โปรดระบุ
คะแนน/ระดับ
ปี
+ เพิ่มข้อมูล
โปรแกรม
หมวด
ทักษะ
อื่นๆ โปรดระบุ
ระดับความชำนาญ
+ เพิ่มข้อมูล
ทักษะการพิมพ์
:
คำ/นาที
:
คำ/นาที
+ เพิ่มข้อมูล
ประเภทของงานที่ต้องการ*
เป้าหมายในการทำงาน
เป้าหมายในการทำงานของคุณคืออะไร*(เลือกได้ไม่เกิน 2 ข้อ)
ปัจจุบันนี้ HR จำนวนมากใช้ข้อมูลดนตรี กีฬา และงานอดิเรกเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกคนเข้าทำงาน กรุณาเลือก ดนตรี กีฬา งานอดิเรกที่คุณเล่น (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 และไม่จำเป็นต้องเลือกทุกประเภท)
กีฬา
กิจกรรมกลางแจ้ง
งานอดิเรกอื่นๆ
ดนตรีที่ฟัง
1. คุณมีใบอนุญาตประเภทใดอยู่หรือไม่ (เช่น ใบอนุญาตในการขับขี่, ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือ อื่นๆ)
2. การเกณฑ์ทหาร
ระบุเหตุผล*
3. คุณเคยสมัครงานในเครือบริษัทไดกิ้นหรือไม่
4. คุณมีญาติทำงานอยู่ในเครือบริษัทไดกิ้น หรือไม่ หากมี กรุณาระบุชื่อ - นามสกุล ความสัมพันธ์ และ ชื่อบริษัทในเครือไดกิ้นที่พวกเขากำลังทำงานอยู่
5. คุณเคยถูกจับ ถูกควบคุมตัว ถูกสอบสวน หรือ ถูกนำตัวไปดำเนินคดี โดยหน่วยงานทางกฎหมายใดๆหรือไม่
6. คุณสามารถทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด หรือ ทำงานในกะ ที่ทางบริษัทมอบหมายงานมาให้ ได้หรือไม่
บุคคลอ้างอิง (ที่ไม่ใช่ญาติ) ซึ่งทราบประวัติของข้าพเจ้า และ บริษัทสามารถสอบถามประวัติของข้าพเจ้าได้
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ