การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์
OVERVIEW
การบริหาร โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง (People – Centered Management)
บริษัทเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและเน้นการฝึกปฎิบัติจริง โดยการควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นการอบรมที่มีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก เพื่อดึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานทุกคนที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไป ซึ่งสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง เพราะบริษัทเชื่อว่า กลยุทธ์ต่างๆที่มอบให้พนักงานจะไร้ค่า หากไม่ถูกนำไปปฎิบัติจริง .
บทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการสอน
ดิฉันในฐานะที่เป็นอาจารย์ของกลุ่มพัฒนาบุคลากร(HRD)  ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจในสิ่งที่สอนให้กับพนักงานทุกระดับที่เข้ามาทำงานกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรู้เบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เราสอนให้พนักงานเข้าใจคำว่า "คุณภาพ" ซึ่งต้องเริ่มจากตัวของพนักงานเอง เมื่อทุกคนผ่านการอบรมทุกหลักสูตรจะเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานของตัวเองได้ เพราะถูกปลูกจิตสำนึก ในเรื่องของ Quality check by yourself.
คุณ เนรัณลดา หาญกิติวัธน์ (อ.วัน)

อาจารย์ประจำกลุ่มพัฒนาบุคลากร (HRD)
DIT TRAINING
การฝึกอบรมภายในองค์กร
บริษัทของเราให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้มีความเข้าใจในทักษะความรู้พื้นฐานไปจนถึงทักษะพิเศษก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัด 
การสนับสนุนให้ความรู้กับกลุ่มบริษัทไดกิ้นระดับภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย
บริษัทฯ ของเราเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มบริษัทไดกิ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร โดยใช้วิธีการฝึกอบรม สัมมนา ฝึกภาคปฏิบัติกับอาจารย์ผู้สอนในระดับชำนาญการ รวมถึงปฏิบัติงานจริงตามกระบวนการธุรกิจ 
ห้องฝึกทักษะสาขาต่างๆ ในศูนย์ฝึกอบรม
สนับสนุนพนักงาน ตัวแทนจำหน่ายและช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เข้ารับการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความชำนาญด้านการผลิตและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านต่างๆ”
ห้องฝึกทักษะต่างๆ
1.ทักษะด้านคุณภาพ
2.ทักษะด้านความปลอดภัย
3.ทักษะด้านสิ่งแวดล้อม
4.ทักษะการฝึกประกอบเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร
5.ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
6.ทักษะการซ่อมบำรุง
7.ทักษะการเชื่อมบัดกรี
8.ทักษะการเชื่อมไฟฟ้า
การสนับสนุนให้ความรู้กับกลุ่มบริษัทไดกิ้นระดับภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย
สนับสนุนพนักงานแต่ละกลุ่มบริษัทไดกิ้นเข้ามาอบรม
เพื่อเพิ่มประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการทำงานเพื่อนำไปปรับใช้กับบริษัทของตนเอง
ฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1. เทคนิคการผลิต
2. เทคนิคการจัดการชิ้นส่วน
3. การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
4. การบริหารโซ่อุปทาน
5. การบริหารเชิงคุณภาพ
6. ทักษะการซ่อมบำรุง
7. แนวคิดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
TRAINING CENTER
ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Training Center)
บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้สร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมในปี ค.ศ.1991 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการฝึกอบรม ฝึกทักษะพื้นฐานต่างๆ ให้กับบุคลากรที่รับเข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อให้มีทักษะความรู้เบื้องต้นละเพิ่มความชำนาญ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เป็นแบบเฉพาะของบริษัท ภายในอาคารศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ มีการสอนดังนี้
จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
มุ่งเน้นวัฒนธรรมความปลอดภัย "หยุด เรียก รอ" เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยสอนให้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังสอนการค้นหาอันตรายเบื้องต้น 4RKYT และ KYT Oneself ให้กับพนักงานทุกระดับ
จิตสำนึกด้านคุณภาพ
มุ่งเน้นวัฒนธรรมด้านคุณภาพ คือ ไม่รับของเสีย ไม่ทำของเสีย ไม่ส่งของเสีย และวิธีการตรวจสอบและการสังเกตุ สอนวิธีการทำงานตามเอกสาร Working Indication (WI), Working Guidance (WG) และสอนการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO9001 พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนใส่ใจในกระบวนการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักถึงการประหยัดพลังงานโดยใช้หลักการ 4R activities (Reduce, Reuse, Recycle and Recovery) รวมทั้งให้ปฏิบัติตาม Environment Working Indication (EWI) ตามมาตรฐาน ISO14001 เพื่อดำรงไว้ซึ่งโรงงานสีเขียว
ทักษะการประกอบเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น (Skill Shop)
มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานในการประกอบเครื่องปรับอากาศ โดยสอนให้ลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศภายในและภายนอกอาคาร
DIT TRAINER
DIT Skill Trainer
บริษัทสนับสนุน DIT Skill Trainer ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางกระบวนการผลิต ได้มีโอกาสนำความรู้มาถ่ายทอดให้พนักงานไดกิ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะและความชำนาญเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของไดกิ้นมีคุณภาพมากขึ้น
เข็มเชิดชูเกียรติของ Daikin Skill Trainer
Daikin Skill Trainer ต้องผ่านการอบรมเฉพาะทาง โดยทุกระดับจะต้องอบรมและสอบที่ประเทศญี่ปุ่น จากนั้น Daikin Skill Trainer ของศูนย์ฝึกอบรม เริ่มต้นจะต้องผ่านกระบวนการสอบวัดทักษะความรู้ โดยเริ่มต้นจากทักษะความรู้พื้นฐานเป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ ศูนย์ฝึกอบรมไดกิ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรมให้กับพนักงานไดกิ้นทั่วโลก เพื่อที่จะสอบเลื่อนขั้นวิทยฐานะเป็น Daikin Skill Trainer จะต้องอบรมและผ่านการทดสอบจากศูนย์ฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ในการอบรมจะช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้เฉพาะทางเพื่อให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีทักษะชำนาญการสามารถกลับมาสอนให้กับบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หลังจากฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเสร็จสิ้น จะต้องกลับมาทำโปรเจคพิเศษตามโจทย์ที่ได้รับจากอาจารย์ที่สอนมาเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นการทดสอบว่าองค์ความรู้ที่ได้รับมานั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้หรือไม่ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายและยาก หลังจากพร้อมจึงเดินทางกลับไปรายงานตัวที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วจะถูกประเมินโปรเจ็คจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่นทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำอีกด้วย ผลการประเมินทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์จากอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น แล้ว จึงจัดระดับความสามารถของอาจารย์ตามวิทยฐานะดังนี้
1. Global Trainer
หมายถึง อาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมจนเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ ที่สามารถสอนบุคลากรไดกิ้นได้ทั่วโลก
2. Regional Trainer
หมายถึง อาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมจนสามารถสอนบุคลากรไดกิ้น ได้ในกลุ่มภาคพื้น Asia-Oceania
3. Local Trainer
หมายถึง อาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมจนสามารถสอนบุคลากรไดกิ้น ได้ในระดับประเทศของตน