ความปลอดภัยของข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภัยของข้อมูล
การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์

“สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยของข้อมูล”

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา, ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จัดตั้งขึ้นภายใต้ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน (อาทิ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคนในชุมชน) ดังนั้น เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและการบริการที่เป็นเลิศ บริษัท ฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย การถูกลักขโมย และการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ
ดังนั้น บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัทไดกิ้นที่ได้รับรางวัลมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล (ISO27001) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การควบคุมความลับทางการค้า การควบคุมการเข้าออกพื้นที่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านจิตสำนึกของความปลอดภัยของข้อมูล การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงาน และการติดต่อสื่อสาร รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆด้วย
นโยบายพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูล

นโยบายพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูล


บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา, ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จัดตั้งขึ้นด้วยความไว้วางใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน (อาทิเช่น ลูกค้า, ผู้ถือหุ้น พนักงาน ปละคนในชุมชน) ดังนั้น เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและการบริการที่เป็นเลิศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย การถูกลักขโมย และการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ ตระหนักดีว่านอกเหนือไปจากการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด

เพื่อให้ความมุ่งมั่นดังกล่าวประสบความสำเร็จ บริษัทฯได้จัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System ; ISMS) ขึ้น บนพื้นฐานของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งพันธะสัญญาต่างๆ ที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางข้อมูลของบริษัทฯ โดยผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด รวมถึงพันธะสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

3. จัดทำและปฏิบัติ “ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล” เพื่อธำรงไว้ซึ่งความดชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า

4. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นกับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม และดำเนินการลดความเสี่ยงโดยการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

5. ดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความพร้อมใช้งานของข้อมูลและทำให้ระบบหยุดทำงานน้อยที่สุด


ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560
(นายจุนอิจิ โอโมริ)
ประธานบริษัท