ความปลอดภัยของข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภัยของข้อมูล
การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์

“สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยของข้อมูล”

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา, ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จัดตั้งขึ้นภายใต้ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน (อาทิ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคนในชุมชน) ดังนั้น เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและการบริการที่เป็นเลิศ บริษัท ฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย การถูกลักขโมย และการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ
ดังนั้น บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัทไดกิ้นที่ได้รับรางวัลมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล (ISO27001) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การควบคุมความลับทางการค้า การควบคุมการเข้าออกพื้นที่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านจิตสำนึกของความปลอดภัยของข้อมูล การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงาน และการติดต่อสื่อสาร รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆด้วย
นโยบายพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูล
นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล