ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER)

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย ได้จัดตั้งอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ที่เพรียบพร้อมไปด้วยบุคลากรผู้ทรงความรู้ความชำนาญในเรื่องของการผลิตเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างดี มีเทคโนโลยีที่รองรับการวิจัยที่ทันสมัย เป็นแหล่งรวมวิทยาการสุดล้ำทั้งหมดของไดกิ้น เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมกับตลาด โดยคำนึงถึงวิถีชีวิต พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าโดยเสมอมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER)
ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของเอเชียโอเชียเนีย
"Hub of Research & Development in Asia-Oceania"
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดกิ้นในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2548 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเครื่องปรับอากาศในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย และ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างแท้จริง โดยมีการขยายขีดความสามารถและศักยภาพของงานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของไดกิ้นจากจากศูนย์นวัตกรรมในประเทศญี่ปุ่น จนปัจจุบันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกกลุ่มประเภท ตั้งแต่ เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย จนถึงเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อจะเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและยาวนานในอนาคต และเพื่อเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย
ความมุ่งมั่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของไดกิ้น
"Passion to design High quality product"
ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เราใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่กระบวนการออกแบบของทุกชิ้นส่วน จนกระทั่งเป็นตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงมาตรฐานที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย ความทนทาน ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกสบาย ตลอดจน ความหลากหลายของการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจอย่างเป็นที่สุดถึงผลลัพธ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์จากไดกิ้น
สร้างคุณค่าสิ่งใหม่จากความต้องการของตลาดในอนาคต
"Create New Value by Anticipating the Future Needs of Customers"
ไดกิ้นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงมีการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีการเตรียมการวางแผนล่วงหน้าด้วยการจับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยไดกิ้นมีศูนย์ Technology Innovation Centre อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับการศึกษาและการวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้มั่นใจได้ว่า การพัฒนาที่ล้ำสมัยอย่างไม่หยุดนิ่งของไดกิ้น จะทำให้เรามองเห็นถึงอนาคตได้กว้างไกล สามารถสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อันน่าทึ่งได้อย่างมากมาย ด้วยมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ทางด้านความเป็นมืออาชีพ ของนวัตกรรมด้านระบบเครื่องปรับอากาศ เพื่อนำเสนอความสะดวกสบายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก
ห้องวิจัยและความทันสมัยของ R&D
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
"State-of-the-art testing laboratories to provide standardized products"
ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยและตอบโจทย์การทำงาน แสดงผลการวิจัยที่แม่นยำครบถ้วน สามารถทดสอบได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อมุ่งหาความสมบูรณ์แบบให้กับผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้าน ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่สร้างความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้
1) ห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน

-การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของไดกิ้น อ้างอิงตามมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆที่สอดคล้องกับประเทศนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่แม่นยำและตรงตามความต้องการของประเทศที่จัดจำหน่าย

2) ห้องปฏิบัติการทดสอบความน่าเชื่อถือของการทำงาน

-มีการจำลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการทดสอบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำงานได้อย่างปกติไม่มีปัญหาและไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์รอบข้างอื่นๆ

3) ห้องปฏิบัติการทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์

- การทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์จะถูกทดสอบตั้งแต่ชิ้นส่วนต่างๆที่มาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากฟังก์ชั่นการทำงานหรือใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ถูกประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน นอกเหนือจากนั้นยังมีการทดสอบความทนทานต่อความเสียหายอันเนื่องจากการขนส่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริง ตลอดจนการพิจารณาความทนทานของชิ้นส่วนต่างๆเมื่อมีการใช้งานตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

4) ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเสียง

-หนึ่งในจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไดกิ้นคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีระดับเสียงจากการทำงานที่เบาและไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้ใช้งานและคนรอบข้าง ดังนั้นการทดสอบคุณภาพเสียงไม่เพียงแต่ระดับความดังเท่านั้น แต่เพิ่มความใส่ใจในคุณภาพของเสียงที่เกิดขึ้นในหลากหลายเงื่อนไขเพื่อให้คลอบคลุมต่อรูปแบบการใช้งานจริง

5) ห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยจากการใช้งาน

-โดยพื้นฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของประเทศต่างๆแล้วยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งการทดสอบเหล่านี้จะจำลองสถานะการณ์ต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยจากการใช้งานที่ไม่ปกติ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความทนทานหรือระบบการป้องกันที่เพียงพอ