DAIKIN HOLIDAY

วันหยุดประจำปี
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

DAIKIN HOLIDAY 2023

วันที่
เดือน
วันหยุด
2
มกราคม
ชดเชยวันหยุดปีใหม่
6
มีนาคม
วันมาฆบูชา
12,13,14
เมษายน
วันหยุดสงกรานต์
1
พฤษภาคม
วันแรงงานแห่งชาติ
5
มิถุนายน
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา
28
กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1
สิงหาคม
วันอาสาฬหบูชา
11,14
สิงหาคม
วันหยุดต่อเนื่องเดือนสิงหาคม
13
ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
5
ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ
28
ธันวาคม
วันหยุดพิเศษ
29
ธันวาคม
วันหยุดสิ้นปี