ชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภัยของข้อมูล
การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์

“...มุ่งมั่นเป็นกลุ่มกิจการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...”

บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการดำเนินธุรกิจ จึงมีความมุ่งมั่นและจุดหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมากขึ้น โดยมีมาตรการใน การควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และ บริการ และได้มีการกําหนดนโยบายซึ่งครอบคลุมไป ถึงมาตรการในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ดี ยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการทางการเงินและ มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอีกด้วย
POLICY
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การทบทวนฝ่ายบริหาร
การตรวจสอบ
การตรวจสอบประเมินผลและการวัดผล
การประเมินความสอดคล้อง ฯ
การสืบสวนอุบัติการณ์ ข้อบกพร่องการแก้ไขป้องกัน
การควบคุมบันทึก
การตรวจสอบประเมินระบบภายใน ฯ
การปฏิบัติการและการนำไปใช้
ทรัพยากร บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก
การสื่อสาร
การพัฒนาระบบเอกสาร
การควบคุมการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
การวางแผน
การระบุความเสี่ยงและประเมินอันตรายและกำหนดมาตรการควบคุม
กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายและโครงการจัดการอนามัยและความปลอดภัย นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการดำเนินธุรกิจ จึงมีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้

2. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิด การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายจากอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยควบคุมอันตรายที่จะเกิดจากเครื่องจักรอุปกรณ์ สารเคมีอันตราย ไฟฟ้า และอันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และทรัพย์สินของบริษัท

3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงนอกงานอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัย เช่น การเสพสารเสพติด โภชนาการที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

4. สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม และกิจกรรม KYT เพื่อพัฒนาบุคลากรในบริษัทให้มีความรู้ความสามารถ และมีความตระหนักถึงอันตรายจากการทำงานอย่างเพียงพอเหมาะสม ที่จะดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. มอบหมายให้หัวหน้างานทุกคน มีหน้าที่ในการอบรมและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

6. กระตุ้นให้พนักงานทุกคนตระหนักในการทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยปฏิบัติตามกฎและระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะ

7. ส่งเสริมให้ผู้รับเหมาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์


ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560
(นาย จุนอิจิ โอโมริ)
ประธานบริษัท

SAFETY CULTURE     >>     STOP CALL WAIT
วัฒนธรรมความปลอดภัย (SAFETY CULTURE)
อยากปลอดภัยต้องใส่ใจป้องกันตน
หยุด 
หยุด คิดถึงอันตรายก่อนปฏิบัติงาน
หยุด เมื่อพบปัญหาหรือมีสิ่งผิดปกติ
หยุด เมื่อต้องเข้าไปซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงเครื่องจักร
เรียกหัวหน้า
เรียก เมื่อพบสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
เรียก เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือสิ่งผิดปกติเองได้
รอ 
รอ จนกว่าปัญหาหรือสิ่งผิดปกติจะได้รับการแก้ไข
รอ จนกว่าจะได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติงานต่อได้
รอ จนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัย
SAFETY INFORMATION
Safety Information การสื่อสารด้านความปลอดภัย
การประชุมระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมทุกเดือน (ผู้แทนจากทุกฝ่ายทั้งหมด 49 คน)
ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารความปลอดภัยทุก 6 เดือน
การประชุมด้านความปลอดภัย 3 มิติ (DIL) ทุก 3 เดือน
การประชุมด้านความปลอดภัย 3 มิติ (DIT/DAT/DCI) ทุก 3 เดือน
วัตถุประสงค์
• แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านความปลอดภัย
• ติดตามระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัย
• ยกระดับพื้นที่การทำงานให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
• เพื่อความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมอย่างครอบคลุม
นำไปสู่การแก้ไขและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุ
Safety operational control
“ทำงานกันเป็นทีม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความผิดพลาด”
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัท ไดกิ้น ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S18001) บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการกระบวนทำงานของพนักงาน เพราะจะส่งเสริมศักยภาพให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ ดังนั้นเราจึงร่วมกันสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานจะทำงานได้อย่างมั่นใจภายใต้คำขวัญที่ว่า “ปลอดภัยไว้ก่อน” พนักงานทุกคนจะตระหนักในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย “กิจกรรม KYT” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เรามุ่งมั่นที่จะวิเคราะห์แนวทางที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยพร้อมจัดหาอุปกรณ์ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้พนักงานทุกคนมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
SAFETY INSPECTION
• Management < Every week>
• Occupational health safety and environment committee < 2 time/month>
• Safety officer < Everyday of dayshift & nightshift 1 week/month>
• DIT controller and contractor controller < Before work/ During work every 1-hour / After finish work >
EMERGENCY SITUATION PREPARATION
• FIRE ALARM SYSTEM
• Emergency equipment
• Firefighting team practice
• Fire drills practice
SAFETY ACTIVITY
KYT activity คือการฝึกเพื่อการคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า
K = KIKEN อันตราย (Danger)
Y = YOCHI การคาดการณ์ล่วงหน้า (Prediction)
T = Training การฝึกให้มีความชำนาญ