NEWS RELEASES

สำหรับพนักงานบริษัท  พนักงานตามสัญญาจ้างเหมาแรงงาน ผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานบริษัท และนักศึกษาฝึกงาน ..
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดยบริษัทฯ
 
แท็ก