Daikin’s CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภัยของข้อมูล
การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์
“ ปณิธานที่แน่วแน่สู่การรับผิดชอบต่อสังคมและพนักงาน ”
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ต้องการเป็นดั่งพลเมืองที่ดีคนหนึ่งของสังคม เราจึงสร้างสื่อสัมพันธ์กับชุมชนและสร้างกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิเช่น การสาธารณกุศลต่างๆ การเผยแพ่วิทยาทานแก่สถานศึกษาและชุมชน การร่วมงานวิจัยกับสถานศึกษา การร่วมทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมไทย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสุขอนามัยสำหรับโรงเรียนที่ยากจน การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน กิจกรรมปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม การบริจาคเลือดให้สภากาชาดไทย และกิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น โดยมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทที่เติบโตเคียงคู่ไปกับชุมชน
CSR ACTIVITY
กิจกรรมเพื่อสังคม
CSR AND STRATEGY
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของไดกิ้นในการมุ่งสู่ความยั่งยืนปี 2563 
นโยบายการจัดการขั้นพื้นฐาน
นโยบายองค์กร
ปรัชญาของกลุ่มบริษัทเรา
การบริหารโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ปัจจัยภายนอก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ความต้องการเครื่องปรับอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น
กลยุทธ์การจัดการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนบริหารเชิงกลยุทธ์ฟิวชั่น 20

การร่วมสร้างคุณค่าใหม่ด้วยความชาญฉลาดและความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อด้านสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของกลุ่มไดกิ้น

การเตรียมการสร้างคุณค่าสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

เป้าหมายในปี 2563
ยอดขายรวมของกลุ่มไดกิ้น 3 ล้านล้านเยน
อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 12%

การสร้างวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ในการรับมือต่อความท้าทายของลูกค้าและสังคม เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม
นโยบายการจัดการขั้นพื้นฐาน
                            นโยบายองค์กร
1. การสร้างความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริง
2. การบริหารจัดการองค์กร 
3. ความสัมพันธ์ของบุคลากรแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
ปรัชญาของกลุ่มบริษัทเรา
พื้นฐานของการร่วมกันคิดร่วมกันทำของพนักงานทุกคน
การบริหารโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การเจริญเติบโตอย่างสะสมของสมาชิกกลุ่มไดกิ้นทั้งหมด ได้รับการส่งเสริมมาจากรากฐานการพัฒนาของกลุ่มไดกิ้นด้วย
ปรัชญาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ปัจจัยภายนอก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
• การเพิ่มขึ้นของความต้องการด้านพลังงานทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO2) ในปี 2573 คิดเป็น 69 % เมื่อเทียบกับปี 2543 (IEA)
ผลกระทบของสภาพอากาศจากการใช้สารทำความเย็น ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจากปริมาณสารฟลูโรคาร์บอน (HFCs) ในปี 2573 คิดเป็นจำนวน 5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2553 ( การประมาณการของไดกิ้น )
ความต้องการเครื่องปรับอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น

ความต้องการในการใช้เครื่องปรับอากาศในปี 2563 คิดเป็นจำนวน 4 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2553 ( การประมาณการของไดกิ้น )กลยุทธ์การจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
แผนบริหารเชิงกลยุทธ์ฟิวชั่น 20

การร่วมสร้างคุณค่าใหม่ด้วยความชาญฉลาดและความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อด้านสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์หลัก
การสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจที่มีอยู่
การสร้างธุรกิจใหม่และโครงสร้างธุรกิจใหม่
การสร้างเทคโนโลยีและวิธีการผลิตที่มีความซับซ้อน
การสร้างระบบควบคุมดูแลความซับซ้อน
การดำเนินการตามปรัชญาอันเป็นเอกลักษณ์ของไดกิ้น
กลุ่มไดกิ้น CSR
การเตรียมการสร้างคุณค่า
สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
สิ่งแวดล้อม
การสร้างมูลค่าใหม่
ความพึงพอใจของลูกค้า
ทรัพยากรมนุษย์
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
หลักธรรมาภิบาล
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการโซ่อุปทาน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชุมชน
เป้าหมายในปี 2563
ยอดขายรวมของกลุ่มไดกิ้น 3 ล้านล้านเยน อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 12%
การต่อยอดและขยายธุรกิจปัจจุบัน
(เครื่องปรับอากาศ, เคมีภัณฑ์, เครื่องกรอง)
การขยายธุรกิจใหม่ (เครื่องทำความร้อน /เครื่องทำน้ำร้อน, วิธีแก้ปัญหาพลังงาน, การทำความเย็นเชิงพาณิชย์, สารทำความเย็น, วิศวกรรมปรับอากาศ)
แผนการดำเนินงานระยะกลางปีงบประมาณ 2561
ยอดขายรวม 2.5 ล้านล้านเยน
กำไรจากการดำเนินงาน 2,700 พันเยน

อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 10.8 %

การสร้างวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ในการรับมือต่อความท้าทายของลูกค้าและสังคม เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม
การสนับสนุนการบรรเทาภาวะโลกร้อน
เป้าหมายปีงบประมาณ 2563
การส่งเสริมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นปริมาณ
60 ล้านตัน-คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
สนับสนุนการพัฒนาสังคมเมืองอย่างยั่งยืน
สนับสนุนด้านสุขภาพและความสะดวกสบายของผู้คน