อาคารเขียว (GREEN BUILDING)

อาคารเขียว คือ อะไร?
อาคารเขียว (Green building) คือ อาคารที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน สร้างและดำเนินการ โดยคำนึงถึง การใช้ทรัพยากร พลังงาน และสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง การก่อสร้าง จนถึงการใช้อาคาร เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการก่อมลภาวะ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำ และ สร้างสรรพื้นที่ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารเพิ่มขึ้น
อาคารเขียวยังรวมคุณสมบัติต่างๆที่ช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงอายุการใช้งานได้ โดยมีลักษณะเฉพาะที่สามารถทำให้อาคารมีความยั่งยืน ได้แก่ :
การใช้พลังงาน, น้ำ และทรัพยากรอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
มาตรการลดมลภาวะและของเสีย รวมไปถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล
คุณภาพของสภาวะแวดล้อมในอาคารที่ดี
การใช้วัสดุปลอดสารพิษ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
คำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการออกแบบ ก่อสร้าง และการใช้งาน
คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในด้านการออกแบบ โครงสร้าง และการใช้งาน
การออกแบบอาคารที่เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
"ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Green Building ระดับ Platinum"
ในปี ค.ศ.2015 บริษัทฯ ได้สร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังใหม่เพื่อรองรับการขยายขีดความสามารถ ศักยภาพ ของ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย และ ด้วยความมุ่งมั่นในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามของนโยบายไดกิ้นรวมถึงสอดคล้องกับแนวความคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้ใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นอาคารหลังนี้จึงได้รับการออกแบบภายใต้แนวความคิดอาคารเขียวในทุกๆระบบ ทั้งในส่วนงาน สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบปรับอากาศ และ การใช้พลังงานทดแทน โดยเข้ารับการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ของทางสถาบันอาคารเขียวไทย และได้รับรางวัลในระดับ “Platinum” เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2017
"ได้รับการประเมิน 63 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 85 คะแนน"
TREES-NC มีลักษณะการประเมินด้วยเกณฑ์ใน 8 หัวข้อ โดยมีระดับคะแนนมากน้อยแตกต่างกันไปตามลำดับความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ และมีคะแนนรวมอยู่ที่ 85 คะแนน
การประเมินในแต่ละหัวข้อคะแนน จะมีลักษณะอยู่ 2 ประเภท คือ หัวข้อบังคับ (Prerequisite) และ หัวข้อที่วัดเป็นระดับคะแนน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์หัวข้อบังคับทุกหัวข้อถึงจะสามารถประเมินระดับคะแนนได้ ซึ่งระดับคะแนนที่ได้จะเป็นตัววัดระดับรางวัล แบ่งเป็น 4 ระดับ Platinum Gold Silver และ Certified โดยที่ระดับ Platinum เป็นระดับสูงสุดโครงการนี้สามารถทำคะแนนเต็มได้ถึง 4 หัวข้อโดยมีคะแนนการประเมินอยู่ที่ 63 คะแนนซึ่งผ่านการประเมินในระดับ Platinum
"ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานได้สูงถึง 43%"
1.ระบบกรอบอาคาร (Building Envelop) “ออกแบบระบบกรอบอาคารคำนึงถึงปริมาณความร้อนตามทิศต่างๆ เพื่อลดปริมาณความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร”
2.แสงสว่างธรรมชาติและหลอดไฟประสิทธิภาพสูง (Natural lighting and High efficiency light bulb) “ใช้แสงธรรมชาติในพื้นที่โถงทางเดิน และ ใช้หลอดไฟประสิทธิภาพสูง (LED) ทั้งอาคาร”
3. ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (High efficiency of Air conditioning system) “ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง VRV-IV สำหรับระบบทำความเย็น”
Variable Refrigerant Temperature (VRT)
Daikin’s VRT technology automatically adjusts refrigerant temperatures to individual environmental requirements, improving both energy efficiency and comfort.
During cooling, the evaporating temperature is raised as close as possible to the condensing temperature. During heating, the opposite occurs. This means the compressors work less, reducing power consumption.
 
High Efficiency during Partial Load Operation
Partial load operation refers to operation with a load of less than 100%. It usually occurs when there is only a small difference between the outdoor temperature and air conditioner’s set temperature. This type of operation accounts for approximately 90% of the annual running time of air conditioning units1.
To boost efficiency during these periods, VRV systems feature DC Inverter technology such as our Reluctance DC motor. We were the first to use this type of motor with a scroll compressor in commercial systems2. Compressors are core components and their performance is directly linked to the motor.
 
“ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศจากระบบ Ventilation โดยใช้ผลิตภัณฑ์ HRV (Heat Reclaim Ventilation)”
Heat Reclaim Ventilation
A standard ventilation system simply delivers hot and cold outdoor air into a building in summer and winter. However, heat reclaim ventilation (HRV) also recovers heat energy losses and minimises temperature changes caused by ventilation.
The technology decreases air conditioning load by around 23% compared to a ventilation system. Adoption of HRV has helped Crisil House to significantly reduce the energy demand required to lower the temperature of fresh air
4.พลังงานทดแทน (Renewable Energy) “ติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 30kW”
 
5.ระบบจัดการพลังงานของอาคาร (Building Energy Management System) “การบริหารจัดการพลังงานที่ดีเยี่ยมผ่าน iTM (i-Touch Manager)” Scheduling control / Interlock system (CO2) / Free Cooling /
Intelligent Touch Controller
ใช้ควบคุมระบบ VRV สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ โดยการสัมผัสจอภาพสี LCDs และไอคอนบนแผงควบคุมด้วยระบบสัมผัส คุณสมบัตินี้ทำให้ Intelligent Touch Controller สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับรีโมทไร้สายทั่วไป
Intuitive user interface
Intuitive menu screens enable, even novice users to operate and monitor the system like an expert.
List view
Designed for simplicity, this menu provides a quick view of overall status and essential information in a list format. Using the sorting function, air conditioning units operating under the same conditions and status are identified for comparison and assessment.
 
Layout view
A special feature utilizes building floor plans to provide a visual representation of system equipment. Without having to memorise equipment names, users can visually locate any installed equipment by searching its position on the floor plan. By selecting the indoor unit, all main functions are directly accessible. 
Key Features
- Connectable to up to 128 Indoor units
   The number of connectable indoor units can be doubled by adding an external adapter (Option)
- Control the Air Conditioning System from Elsewhere
   Centralised monitoring control system based on a Web browser (Option)
- Malfunction Reports to a Mobile Phone, Anywhere
    Malfunction reports delivered by e-mail (Option)
- Compatible with the 24-Hour Air Conditioning Network Service System
    Built-in modem for connecting to the Air Conditioning Network Service System (Option)