สิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความปลอดภัยของข้อมูล
การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์

“สู่ความเป็นที่ 1 ของโลก ในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เรามุ่งมั่นในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดมา โดยได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนาสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯมุ่งมั่นในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความริเริ่มใหม่ๆในฐานะที่เป็นฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าหลักในกลุ่มบริษัทไดกิ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยมีระบบการเฝ้าติดตามการใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยะทุกประเภทในโรงงานจะถูกนำมาจัดการภายใต้ระบบการจัดการด้วย 4R Reduce,Reuse,Recycle และ Recovery
POLICY
กลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
Environment Management Strategy
Daikin
Philosophy
“Be a Company that Leads
in Applying Environmentally
Friendly Practice”
มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านสังคมสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาที่ย่งยืน Sustainability
ผู้ถือหุ้น Stakeholders
การลดปริมาณขยะ
Reduce Waste Emission

กิจกรรม 4R
4R activity
การคัดกรองขยะ
Waste Separate
สร้างจิตสำนึกพนักงาน
Create awareness
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
GHG Emission Reduction
(Prevent Global Warming)
กระบวนการบำบัดสารทำความเย็น
Refrigerant decomposition process
ลดการใช้สารทำความเย็น (HCFC)
Reduce consumption of HCFC
ผลิตภัณฑ์ใหม่ HFC-32
HFC-32 Product
ลดการใช้พลังงานทรัพยากร
Reduction of Energy and Resources

พลังงานทดแทน
Renewable energy
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Energy Saving
เทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
New Eco-Technology
นโยบายสิ่งแวดล้อม
Environment Policy
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001
แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม Environmental concept
DIT เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมดังนี้ DIT a design and development, manufacturer and distributor of air conditioners, we have committed to preserving the environment through issue as following:
   •   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการของบริษัท Environmental conservation and corporate social responsibility as parts of the company business.
   •   สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Support employees to participate for protection and continuous improvement.
   •   มุ่งมั่นพัฒนาในการป้องกันการเกิดมลภาวะที่เป็นปัจจัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental management Method
การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
การฝึกอบรม (Training program) เสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้,ทักษะ และความความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความสามารถ Provide employees with knowledge, skill and awareness to support and develop employee’s competency
การรณรงค์(Environmental campaign) รณรงค์ให้การประหยัดพลังงาน,ประหยัดทรัพยากร ผ่านทางสติกเกอร์ หน้าจอ Desktop และป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆรอบโรงงาน Campaign to saving energy saving resources through the stickers label, computer desktop and banner around the factory.
- กิจกรรมเดือนสิ่งแวดล้อม(Environmental month activity) To build-up our employees about environmental awareness
การจัดการมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการมลพิษน้ำ (Water pollution management system)
Daily check sheet : ตรวจสอบการทำงานของระบบและเครื่องจักร
Monitoring wastewater analysis : ติดตามแนวโน้มของคุณภาพน้ำเสีย
Environmental aspect analysis : ตรวจสอบวัตถุดิบ,แหล่งเกิดมลพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อมลพิษทางน้ำต่างๆ
ระบบการจัดการมลพิษทางอากาศ(Air pollution management system)
Daily and Monthly check : ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร
Refrigerant decomposition system : ระบบบำบัดสารทำความเย็น ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม (Waste management system) -Daily check and record : ตรวจสอบการคัดกรองและบันทึกปริมาณของเสีย
Environmental aspect analysis : ตรวจสอบวัตถุดิบ,กระบวนการต่างๆ
ชุมชน/ลูกค้า
Community/Customers

สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและลูกค้า

Building confidence with the community and customers.

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

Build a good the relation with community.

พนักงาน
Employee

ยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น

Enhance the working environment better.

สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

Creative environment awareness to employees

ห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุชิ้นส่วนและสินค้าอื่น ๆ ของเรา

Minimize our environmental impact, materials, parts and other goods.

ส่งเสริมการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

Promote supplier to get environment certificate.

บริษัท
Company

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและองค์กร

A good Image to product and company.

เพิ่มยอดขายและกำไร

Sales and profit to increase.

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม
“พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี”


บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ มุ่งมั่นเป็นบริษัทผู้นําในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เข้ามาใช้ในการบริหาร แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า การมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการป้องกันการเกิดมลภาวะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดี จะต้องปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

           บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทขององค์กรโดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ดังนี้

1. ปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมุ่งผลสำเร็จ รวมทั้งป้องกันการเกิดมลภาวะ โดยการกำหนดปัจจัยที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม

2. ปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนด กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อประหยัดพลังงาน

3. มุ่งเน้นการพัฒนาในหัวข้อ ต่อไปนี้

3.1 ลดการแพร่กระจายสารทำความเย็น ฟลูออโรคาร์บอน (HCFC, HFC) เพื่อป้องกันสภาวะโลกร้อน และป้องกันการทำลายชั้นบรรยากาศ

3.2 คงรักษา และพัฒนาโรงงานให้ ปราศจากการทิ้งขยะของเสียโดยการทำกิจกรรม 4R (ลดการใช้, นำกลับมาใช้ซ้ำ, นำกลับมาใช้ใหม่ และนำกลับมาใช้ทดแทน) เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร และอันตรายจากขยะของเสีย

3.3 ควบคุมอย่างเข้มงวดและลดปริมาณการใช้พลังงาน ทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อป้องกัน สภาวะโลกร้อนและลดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

3.4 กำหนดและทบทวนมาตรฐานของ DIT เพื่อเฝ้าติดตาม และป้องกันในหัวข้อ การแพร่กระจายสารเจือปนสู่อากาศ ดิน และการปล่อยน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

3.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อมุ่งเป็นโรงงานสีเขียว และสะอาด


นโยบายนี้สามารถสื่อสารและเผยแพร่แก่พนักงาน สาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
นายนาโอโตะ เซคิดะ
(ประธานบริษัท)

รายงานการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับนโยบายและเป้าหมายใหญ่จากบริษัทแม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ด้วย 3 แนวทางดังนี้

1. สร้างโซลูชันที่เชื่อมโยงสังคมและลูกค้า

2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์

3. ให้สภาพแวดล้อมอากาศที่ปลอดภัยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดี

บริษัทมีความมุ่งมั่นโดยกำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ดีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัทแม่ จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (ZERO CO2 EMISSION) ภายในปี 2050 โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ENV MANAGEMENT STRATEGY
กลยุทธ์ลดภาวะโลกร้อน
กลยุทธ์ลดภาวะโลกร้อน
GHG REDUCTION STATEGY
DIT
Environment
Slogan
“พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี”
“HARMONIZE OUR ENVIROMENT
FOR BETTER LIVING”
“การแพร่กระจายเป็นศูนย์ ZERO EMISSION”
GHG Emission Reduction


GWP
บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงทุ่มเทในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเราในฐานะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้เลือกใช้สารทำความเย็นที่ลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ไดกิ้นได้เป็นผู้นำในการนำสารทำความเย็นเจเนอเรชั่นใหม่ R32 มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งสามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าสารทำความเย็นชนิดเดิมถึง 3 เท่าเราให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคมรอบข้างและเพื่ออนาคตของโลกที่กำลังจะถูกทำลายไปจากพวกเรา
บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งคงรักษาไว้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เข้ามาใช้ในขบวนการบริหาร แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการป้องกันการเกิดมลภาวะเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้น ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ดีพึงจะต้องมีและปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม