โครงการทุนการศึกษาตามโครงการความร่วมมือภาคเอกชนและภาครัฐ (DIT Scholarship )
CSR
August 20, 2017

ในประเทศไทยมีเด็กจำนวนมากที่ขาดโอกาสสทางการศึกษาเล่าเรียน เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ ทำให้ขาดโอกาสทางสังคม ทางบริษัทไดกิ้น ได้เล็งเห็นปัญหาและให้โอกาสกับนักเรียนผู้ขาดโอกาสโดยการให้ทุนการศึกษาพร้อมกับรับเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทหลังจากสำเร็จการศึกษาโดยการคัดเลือกจากตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เขาได้เติบโตโดยการให้ทุนศึกษาต่อ หากเขาสนใจ

1