แถลงการณ์ว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมทางการค้า
October 6, 2023

 

            ภายใต้นโยบายการควบคุมการส่งออกสินค้าของกลุ่มบริษัทไดกิ้น ที่กำหนดให้บริษัทในเครือจะต้องไม่ดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่ขัดแย้งกับการส่งเสริมความปลอดภัยและสันติภาพของนานาชาติ และจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าที่มีการบังคับใช้ทั้งในประเทศและในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามนโนบายของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด

            บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ในฐานะผู้ผลิตสินค้าเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนเพื่อส่งออกภายใต้ชื่อสินค้า “ไดกิ้น” ไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและให้มีการประกาศใช้คู่มือควบคุมความปลอดภัยด้านการส่งออกสินค้า ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 (2010) เพื่อเป็นทางการปฏิบัติให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งกำหนดวิธีการจัดการภายในของบริษัทฯ ให้สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวกับการส่งออกสินค้า ผู้ซื้อสินค้าและผู้ใช้สินค้าในลำดับสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการดำเนินกิจการบริษัทฯ ที่ขัดกับกฎระเบียบของประเทศ หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยตามข้อตกลงของนานาชาติที่ว่าด้วยการควบคุมการแพร่ขยายอาวุธร้ายแรง

            โดยแถลงการณ์ฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอให้คำมั่นกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า บริษัทฯ ปฎิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการอย่างที่เพื่อให้บุคคลากรของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบัติที่สอดคล้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ และจะให้มีการทบทวนวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ของนานาชาติที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสันติภาพระหว่างประเทศ

            และโดยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญทัดเทียมในกระดับนานาชาตื บริษัทฯ จึงไม่จำกัดแค่เพียงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎระเบียบแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้บุคคลากร คู่ค้า หรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมองค์กรที่กำหนดด้วย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนสืบไป

( นายนาโอโตะ เซคิดะ )
ประธานกรรมการ
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566