แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
May 31, 2022

บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1 มิถุนายน 2565

         โดยอ้างอิงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2562  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดยบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  เนื่องจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  2565 (PDPA) จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่    1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  บริษัทฯ จึงตระหนักถึงหน้าที่การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย 

          โดยแถลงการณ์ฉบับนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

          (1) ประกาศความความเป็นส่วนตัว สำหรับพนักงานบริษัท, พนักงานของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาแรงงาน, ผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานบริษัท และนักศึกษาฝึกงาน

          (2) ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการ, ผู้มาติดต่อ, คู่ค้าหรือผู้แทน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ

          บริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดทำความเข้าใจ “ประกาศความเป็นส่วนตัว” ตามที่ได้แจ้งให้ทราบนี้ รวมทั้งสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้หรือได้ประมวลผลโดยบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวในส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยไม่ชักช้า


ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายจุนอิจิ  โอโมริ)

ประธานบริษัท